Hva gjør en kommunaltekniker

Det er veg, vann og avløp, sier de ikke-innvidde.

De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg.

Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av kommunale bygg.

Mange kjenner kommunens myndighet i oppmåling av tomter, byggesaksbehandling, reguleringsplaner, kommuneplaner og kartverk av mangfoldige slag.

Renovasjon og brann hører også til under tjenesten.

Alt dette er viktige samfunnstjenester. De må fungere for at alle som bor, og oppholder seg, i kommunen skal få hverdagen til å fungere.

Politikerne, våre arbeidsgivere, trenger kommunalteknikerne for å kunne styre og utvikle kommunen.

 

Arbeidsoppgaver

Vann er et av de mest spennende arbeidsområdene man kan ha, og som kommunalteknikker har man ansvar for den kommunale vannforsyning og omsetning av vann til kommunens innbyggere. Disse vannmengdene, og adskillig mer, skal videre gjennom det kommunale avløpsystem, som også er virksomhetens ansvarsområde.

Gjennom planavdelingen, iverksettes utbygging av boligfelter, bygging av gang-/sykkelveier, etablering av miljøbassenger og mye mer.

Kommunalteknikk har ansvar for planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold av vannrør, vannforsyninger og avløpsrør, i det dagligdagse, men også i krisesituasjoner hvor nært samarbeid med brannvesen og sivilforsvaret er elementært.

Kommunaltekniske anlegg er en fellesbetegnelse, som benyttes om kommunale tekniske infrastrukturanlegg som:


 • Kloakkanlegg og avløpsrensing
 • Avfallshåndtering
 • Overvannshåndtering
 • Vannforsyning
 • Ledningsanlegg
 • Elektrisitets- og evt. gassforsyning i den grad dette ikke dekkes av andre instanser/operatører
 • Parkanlegg
 • Veier

 

Arbeidsoppgavene vil blant annet kunne bestå av:

 • Prosjektering og anbudsutarbeidelse.
 • Byggledelse.
 • Kontraktsinngåelser, prosjektstyring og kvalitetssikring.
 • Saksbehandling innenfor ansvarsområdet.
 • Bistå avdelingens øvrige seksjoner.
 • Budsjettoppfølging av enkeltprosjekter i utbyggingsfasen.
 • Andre arbeidsoppgaver ved avdelingen kan bli tillagt stillingen.

 

Personlige egenskaper - Kommunaltekniker

Kommunaltekniske fagområder har et mangfold av muligheter.

Jobben er allsidig. Hver dag byr på nye utfordringer, og utfordrer  til selvstendighet og samarbeid.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kommunaltekniker

Mange kommunalteknikere har utdanningsbakgrunn som ingeniør eller sivilingeniør. Og spesielt fagområdene vann og avløpsteknikk er viktige.

Siden kommunalteknikk er en fellesbetegnelse som benyttes om kommunale tekniske infrastrukturanlegg, finnes det en rekke studieretninger man kan velge for å bli kommunaltekniker. Disse er blant annet prosjektledelse, miljøfag, fysikk, teknisk tegning, mekanikk, landmåling, konstruksjonsfag og andre kommunaltekniske fag.

Les mer om studiemuligheter for yrket Kommunaltekniker:

 

Jobbmuligheter - Kommunaltekniker

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kommunaltekniker:

 

Lønnsnivå - Kommunaltekniker

Som i andre ingeniøryrker, er behovet for arbeidskraft stor og det er gode lønns- og ansettelsesbetingelser.

 

Mer informasjon / linker

 • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
 • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) - en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, digital og veg og park: www.kommunalteknikk.no