Hva gjør en geotekniker

Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jord og bergs egenskaper i byggteknisk sammenheng, samt vurdering av stabilitet og fare for skred.

Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Leire, sand, berg og snø er sentrale materialer i geoteknikken.

Klassiske problemstillinger innebærer hvordan man kan unngå store setninger av byggverk, velge riktig fundamentering, unngå ras og instabilitet.

Store utbygginger på kontinentalsokkelen, for å hente opp for eksempel olje og gass, krever kunnskap om jordas oppbygging og virkemåte.

Ved byggingen av det skjeve tårn i Pisa, kan man for eksempel si at geoteknikeren ikke har gjort jobben sin skikkelig.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Geoteknikk omfatter fagfelt som jord- og bergmekanikk, geofysikk, hydrogeologi og geologi. Både geoteknikk og ingeniørgeologi er en spesialisering innen bygningsingeniørfaget.

Som geotekniker, vil du jobbe med vitenskapelige metoder og ingeniørmetoder for innsamling og tolkning av grunnens fysiske egenskaper. Altså hvordan den vil oppføre seg ved eventuelle byggeprosjekter eller andre inngrep i naturen.

Geoteknikere benyttes ved planlegging av for eksempel vei- og tunnelbygging, og fundamentering av bygninger og andre konstruksjoner, både på land og offshore.

Jobben innebærer også kompetanse innen numeriske beregninger og analyse av stabilitet i skråninger og fjellsider, samt bæreevne, setning og deformasjon av byggverk.

For eksempel hadde geoteknikerne en svært sentral rolle i forbindelse med byggingen av Operaen i Bjørvika, ettersom grunnen i Bjørvika består av 30 – 60 meter bløt leire over fjell med et lag av sagflis på toppen.

Viktige oppgaver for en geotekniker er å fastslå hvordan grunnen ser ut, og basert på dette, hvordan fundamenteringen skal utformes for at det planlagte byggverket skal stå trygt.


 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Mange geoteknikere arbeider offshore innen olje- og gass – såkalt marin geoteknikk – som omfatter grunnundersøkelser til havs, utvikling, design, installasjon og verifikasjon av ankere og fundamenter for flytende og bunnfaste plattformer på sjøbunnen, vurdering av borhullsstabilitet, interaksjon mellom rørledninger og sjøbunn, evaluering av rørtraseer og design av fyllinger for sjøbunnskorreksjon, samt vurdering av havbunnsstabilitet.

Geoteknikeren arbeider ofte i samarbeid med geologer og ingeniørgeologer, for å kartlegge et helhetlig bilde ved for eksempel vei- og byggeprosjekter, samt med bygningsingeniører innen konstruksjonsteknikk for å optimalisere samspillet mellom kosntruksjonen og grunnen den står på.

 

Personlige egenskaper - Geotekniker

For å utdanne seg til, og jobbe som geotekniker, bør man ha interesse for og bakgrunn innen realfagene (matematikk og fysikk) og naturvitenskap generelt.

Det er mange spesialfelt innen geoteknikken, hvor man spesialiserer seg innen blant annet beregninger, felt- og laboratorieundersøkelser, prosjektering, oppfølging av bygge- og anleggsarbeid.


 

Utdanning / kompetansekrav - Geotekniker

Utdanning innen geoteknikk er en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget.

Les mer om studiemuligheter for yrket Geotekniker:

 

Jobbmuligheter - Geotekniker

Geoteknikk er et viktig fagfelt innen all bygge- og anleggsvirksomhet. Bygg- og anleggsmarkedet er derfor en viktig sektor for geoteknikeren. Dette markedet opplever nå stor aktivitet og er fremdeles i vekst.

Utnyttelse av georessurser, som olje, gass og faste mineraler, utgjør en betydelig andel av verdiskapingen i Norge. Forbruket av georessurser øker raskere enn befolkningsveksten. Det innebærer at det vil være et økende behov for mennesker med kunnskaper i geofag og i teknologi til å utnytte disse ressursene.

Også ved byggearbeider i fjell, som for eksempel vegtunneler, er det behov for geofagfolk som kan sørge for at det sikres på den best mulige måte slik at senere ulykker unngås.

Geoteknikere er med andre ord en ettertraktet yrkesgruppe og vil antakeligvis ikke få noen problemer med å skaffe seg jobb etter endt studie.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Geotekniker:


 

Lønnsnivå - Geotekniker

Etterspørselen etter geoteknikere (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

TEKNAs lønnsstatistikk er en god indikator for forventet lønnsnivå.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Norges Geotekniske Institutt (NGI) - et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag: www.ngi.no
  • Offshore Norge - en bransjeforening, samt en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel: www.offshorenorge.no