Hva gjør en banemontør

Banemontører er en fagarbeider, som arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg, skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeid.

En banemontør må kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag.

For å løse oppgavene som banemontør, kreves en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Disse kunnskapene og ferdighetene er knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, kvalitetssikring, tegninger, teknologi og materialer.

Yrket er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

Arbeidsområdene i yrket er:

 • Helse, miljø og sikkerhet.
 • Kvalitetssikring og bedriftslære.
 • Arbeidsplanlegging.
 • Bygging og vedlikehold av jernbanespor.
 • Bygging og vedlikehold sporveksler.
 • Ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer.
 • Vedlikehold av bruer.
 • Bygging og vedlikehold av planoverganger og plattformer.
 • Helsveise spor.
 • Feilretting, både planlagt og akutt.
 • Kontroll og visitasjon.
 • Godkjenning av sporets geometri.

 

Krav til kunnskap og ferdigheter:

Banemontøren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid.

Fagarbeideren må også kunne bruke gjeldende bestemmelser innenfor alle arbeidsområder i faget:

 • Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet.
 • Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og andre.
 • Fagarbeideren skal delta aktivt i vernearbeidet.

 

Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre personlig og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid.

Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng, og kunne bidra til utvikling av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet.


 

Fagets utvikling og plass i samfunnet:

Faget utøves i hovedsak av ansatte i den offentlige og private jernbanesektor.

Banemontøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap; dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget, samtidig som det skal arbeides effektivt og systematisk.

Det er viktig at banemontøren har positive holdninger til natur og miljø, og til sikkerhet og vernearbeid.

Banemontøren må kunne vurdere eget utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv, bidra til bærekraftig utvikling av faget og bransjen.

 

Likheter og ulikheter med andre fag:

Det faget som ligger nærmest banemontørfaget er veg- og anleggsfaget, hvor dreneringssystemer i underbygningen kan sammenlignes.

Utover dette, er det få eller ingen likheter med andre fag.

 

Utdanning / kompetansekrav - Banemontør

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter fagbrevet, kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet.

Du kan også ta påbygging for å få generell studiekompetanse. Dette gir rett til å studere ved høgskoler og universitet.

I tillegg, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Les mer om studiemuligheter for yrket Banemontør:


 

Jobbmuligheter - Banemontør

Banemontører arbeider i offentlige og private bedrifter i jernbanesektoren.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Banemontør:

 

Lønn

Som lærling, får du lønn under utdanningen. Det vanligste er at lønnen øker jo lengre ut i læretiden du kommer. Den varierer også etter fag, om du er fagorganisert og om lærebedriften følger tariffavtalen.

Offentlig ansatte banemontører følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Jernbanedirektoratet - et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet (SD), som skal overordne mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor: www.jernbanedirektoratet.no