Hva gjør en banemontør

Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag.

For å løse oppgavene som banemontør kreves en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Disse kunnskapene og ferdighetene er knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, kvalitetssikring, tegninger, teknologi og materialer. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

Arbeidsområdene i faget er:

• Helse, miljø og sikkerhet.
• Kvalitetssikring og bedriftslære.
• Arbeidsplanlegging.
• Bygging og vedlikehold av jernbanespor.
• Bygging og vedlikehold sporveksler.
• Ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer.
• Vedlikehold av bruer.
• Bygging og vedlikehold av planoverganger og plattformer.
• Helsveise spor.
• Feilretting, både planlagt og akutt.
• Kontroll og visitasjon.
• Godkjenning av sporets geometri.


Krav til kunnskap og ferdigheter:

- Banemontøren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren må også kunne gjeldende bestemmelser innenfor alle arbeidsområder i faget. Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet. Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg selv og andre. Fagarbeideren skal delta aktivt i vernearbeidet.

- Fagarbeideren skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik at det kan gi motivasjon til videre personlig og faglig læring, samt utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid.

- Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne bidra til utvikling av faget, bransjen og arbeidsplassen som følge av endringer i samfunnet.

Fagets utvikling og plass i samfunnet:

Faget utøves i hovedsak av ansatte i den offentlige og private jernbanesektor. Banemontøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap; dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget, samtidig som det skal arbeides effektivt og systematisk. Det er viktig at banemontøren har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Banemontøren må kunne vurdere eget utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv bidra til bærekraftig utvikling av faget og bransjen.


Likheter og ulikheter med andre fag:

Det faget som ligger nærmest banemontørfaget er veg- og anleggsfaget, hvor dreneringssystemer i underbygningen kan sammenlignes. Utover dette er det få eller ingen likheter med andre fag.

Utdanning / kompetansekrav - Banemontør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Banemontør


Jobbmuligheter - Banemontør

 

KarriereStart.no - Temaside Banemontør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Banemontør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Banemontør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner