Hva gjør en automatiker

Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.


Automatikeren skal kunne:

• Utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg.
• Planlegge og gjøre nødvendige tiltak for å utføre arbeidsoppdrag under drift.
• Kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis.
• Reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, herunder maskinell bearbeiding og sammenføyning.
• Montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer og gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette.
• Sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg.
• Optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen.
• Planlegge og utføre systematisk forebyggende vedlikehold.
• Utarbeide og anvende nødvendige vedlikeholdsprogrammer og/eller vedlikeholdstester med dokumentasjon og avviksrapportering.
• Utføre alt arbeid i henhold til virksomhetens IK, kvalitetsnormer og HMS.
• Samarbeide med andre faggrupper


HMS, lover, forskrifter, normer og standarder står sentralt i faget:

Automatikeren arbeider ofte på anlegg som er i drift, og må nøye følge sikkerhetsforskriftene og rutinene for arbeid på anleggene. Han eller hun skal kunne bruke aktuelle typer dokumentasjon og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften. Faget krever kompetanse om sammenhengen mellom elektriske og mekaniske komponenter som er direkte avhengige av hverandre for å oppnå presisjon.

Krav til kunnskap og ferdigheter:

For å kunne optimalisere teknologisystemer skal automatikeren ha gode kunnskaper og ferdigheter innen måle-, regulerings- og styringsteknikk, og ha god systemforståelse. For rask feilsøking skal automatikeren ha kunnskap og ferdigheter innen aktuelle systemer og deres samspill med prosessen. Kunnskaper om de mange ulike typer signaloverføringer som finnes, og hva som kan påvirke dem, er viktig.

Automatikeren skal kunne hente ut systemsignaler (f.eks. temperatur, trykk, nivå og hastighet) og kunne vurdere om disse signalene er riktige og ligger innenfor gitte toleranser og spesifikasjoner. Selv små unøyaktigheter i målinger, forstyrrelser i signaloverføringen, feil innregulerte reguleringssløyfer eller små driftsstopp kan gi store økonomiske utslag.

Grunnleggende og gode kunnskaper i elektro, elektronikk, datakommunikasjon, hydraulikk, pneumatikk og prosessteknikk er nødvendig. Automatikeren skal ha gode kunnskaper i kvalitetssikring, og må for eksempel kunne installere instrumentmateriell ut fra nøyaktighetskrav, krav om sporbarhet, bruksområde og Ex-soner. Han eller hun må kunne kombinere tekniske løsninger med god miljømessig ressursutnytting.


Fagets utvikling og plass i samfunnet:

Faget har i de siste tiårene vært i en rivende utvikling og er i dag avgjørende for å opprettholde lønnsom industri og annen virksomhet. Det utvikles stadig mer avanserte produkter som krever tverrfaglig kompetanse. Bedriftene vil ha behov for medarbeidere som forstår sammenhengen fra idé til ferdig produkt.

Likheter og ulikheter med andre fag:

I likhet med andre elektrofag skiller automatiseringsfaget seg fra andre fag gjennom sin forankring i lov og forskrift:

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, som fastsetter det el-sikkerhetsmessige kompetansenivået.
• Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE).

Faget har likheter med elektrikerfaget når det gjelder elektroteknikk og motordrifter og med serviceelektronikerfaget når det gjelder data og elektronikksystemer. Faget har likheter med mekaniske fag når det gjelder hydraulikk, pneumatikk, rør og koblinger. Automatiseringsfaget krever dybdekunnskap om industriell styre-, måle-, og reguleringsteknikk, og stor breddekunnskap som dekker flere fagområder.

Utdanning / kompetansekrav - Automatiker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Automatiker


Jobbmuligheter - Automatiker

 

KarriereStart.no - Temaside Automatiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Automatiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Automatiker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner