(StudentTorget.no):

Regjeringen foreslår å sette av 125 millioner kroner for å fullføre opptrappingen til elleve måneders studiestøtte i Statsbudsjettet 2020.

Dette er gode nyheter for deg som er student og betyr at du som er heltidsstudent studieåret 2019-2020, og tar enten høyere utdanning eller fagskoleutdanning, vil motta støtte fra Lånekassen i 11 måneder. Utbetalingen, som kommer den 15. juni 2020, er da på 11 020 kr (eller på 4408 kr for deg som kun har fullt stipend). Du må ha vært i utdanning i hele vårsemesteret for å motta støtten (Lånekassen).

Er du student kan du motta 110 200 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2019–2020 (Lånekassen). Med de 11 020 kr du nå skal få i juni 2020, blir dette totalt 121 220 kroner i studiestøtte for 2019-2020.

Du trenger ikke å søke om å motta den ekstra utbetalingen, men vil motta denne automatisk hvis du allerede har fått innvilget støtte for studieåret 2019-2020.

 

Vil gjøre det lettere å kombinere studier, jobb og familie

Regjeringen foreslår 13 millioner kroner for å utvide foreldrestipendordningen. Tanken er at personer som får barn i overgangsfasen mellom studier og arbeidsliv skal få retten til stipendet. Personer som får barn senest syv måneder etter at de har avlagt en grad eller personer som får barn mindre enn 46 uker før de avlegger en grad, kan da motta full foreldrestipendperiode (49 uker).

Foreldrestipendet tilsvarer det maksimale beløpet du kan få som stipend og lån, og er avhengig av om du var fulltids- eller deltidsstudent før fødselen. Du kan motta foreldrestipend i inntil 49 uker. Får du mer enn ett barn samtidig, får du fem uker i tillegg til de 49 ukene, for hvert barn du får i tillegg (Lånekassen).

Regjeringen vil også bevilge 41 millioner kroner til å endre støtteordningene for utdanning, for å gjøre ordningene mer fleksible for voksne som ønsker å kombinere utdanning med jobb og familie.


 

Vil gi tilskudd til nye studentboliger og studieplasser

Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 2200 nye studentboliger og ønsker å fortsette å øke kostnadsrammene og tilskuddssatsene i tråd med forventet prisvekst (Statsbudsjettet 2020).

Regjeringen foreslår også å bevilge 11,1 millioner kroner til 250 nye studieplasser. 4,6 millioner kroner vil bli utlyst gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), og tilsvarer cirka 100 nye studieplasser (Statsbudsjettet 2020).

LES OGSÅ: Kunstig intelligens brukes i Lånekassens jakt på uærlige studenter

 

Levekårsundersøkelse for studenter

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til en ny levekårsundersøkelse blant studenter i Statsbudsjettet 2020. Undersøkelse skal gi oppdatert kunnskap om studentenes økonomiske levekår, som bosituasjon, gjeld, forbruksvaner, hjelp fra familie og arbeid, og skal utføres av statistisk sentralbyrå (SSB).

– Mange studenter sliter med psykiske problemer og ensomhet. Sammen med data fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) vil levekårsundersøkelsen gi oss enda bedre kunnskapsgrunnlag for å finne nye tiltak for bedre studentvelferd, sier Nybø i en pressemelding.

Forrige levekårsundersøkelse blant studenter ble utført av SSB i 2010.


 

Økt utstyrsstipend på videregående

Alle elever med ungdomsrett som tar videregående opplæring har rett på utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendet er på mellom 1051 og 3887 kr, avhengig av hvilken linje du går.

I Statsbudsjettet 2020 foreslår regjeringen å øke utstyrsstipendet fra Lånekassen og bevilger 25 millioner kroner til dette. Tanken er at stipendet skal dekke elevenes faktiske utgifter til individuelt utstyr som de har behov for i opplæringen, spesielt for de som går yrkesfag.

– For mange elever har det vært for stor forskjell mellom utgiftene de faktisk har og stipendet fra Lånekassen. Nå øker vi stipendet med totalt 25 millioner kroner, slik at det skal være bedre samsvar mellom utgiftene elevene har til utstyr og stipendet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Regjeringen vil også bevilge 5 millioner kroner til 100 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning og 5 millioner kroner til utredning av et nasjonalt lærlingtorg, som skal forenkle formidlingen av lærlinger (Statsbudsjettet 2020).

Kilder: Lånekassen, Statsbudsjettet 2020.