(StudentTorget.no):

I 1946 ble Husbanken opprettet, for å bygge opp landet etter andre verdenskrig. Raskt ble Husbanken statens redskap for å finansiere folket, og ble et av etterkrigstidens store velferdsprosjekter.

Husbanken er i dag en etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De har et samfunnsoppdrag som er å hjelpe mennesker som er vanskeligstilt på boligmarkedet, og skal bidra til at de kan skaffe seg, og beholde, egen bolig.

– Vi forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. I tillegg støtter vi kommunene, frivillig sektor, byggsektoren og andre, gjennom forskning og utvikling av ny kunnskap og kompetanse, forteller kommunikasjonsrådgiver i Husbanken, Jorunn Rogne Tennfjord.

 

Hva kan Husbanken tilby?

De fleste av Husbankens virkemidler er rettet mot mennesker som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Med det menes mennesker som er ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet på lang sikt, de som står i fare for å miste boligen sin, eller som trenger hjelp til å kunne bo godt og trygt.

 

 

– Barn og barnefamilier har høy prioritet i alt Husbanken gjør. Dette er fordi vi vet at boligen og bomiljøet har stor betydning for hvordan de klarer seg senere i livet, forteller Jorunn Rogne Tennfjord.

Husbanken forvalter bostøtte, som er en rettighetsbasert ordning for personer med lave inntekter og høye boutgifter. I tillegg har de ulike låneordninger.

– Vi gir lån til kommuner, slik at de kan hjelpe innbyggere som ikke får boliglån i privat bank, med såkalte startlån. Vi låner også ut penger til bygging av nye boliger, inkludert utleiebolig og studentboliger, forteller Tennfjord.

Husbanken gir også tilskudd til omsorgsboliger, sykehjem, utleieboliger og studentboliger, men de pengene trengs ikke å betales tilbake, ettersom det ikke er et lån.


 

Finansierer studentboliger og studenter med barn

Studenter er en målgruppe for Husbanken, gjennom at de finansierer studentboliger. Bor studenter i studentbolig, vil det påvirke det private leiemarkedet.

– Det at Husbanken finansierer bygging av studentboliger, bidrar til å gjøre det enklere for mange å finne et godt sted å bo under utdanningen. Det letter trykket på det private leiemarkedet, slik at konkurransen ikke blir så stor, forteller Tennfjord.

Startlån fra kommunen er en ordning for husstander som ikke får lån i privat bank. Ettersom mange unge er i etableringsfasen, med stabil inntekt og mulighet til å spare, er sjansene store for at de vil bli henvist til det private boligmarkedet.

– Studenter som har rett på støtte fra Lånekassen kan normalt ikke få bostøtte, men det finnes unntak, blant annet for studenter som har barn, forteller Jorunn Rogne Tennfjord.

LES OGSÅ: Flytte for seg selv-guide

 

Hvordan skiller Husbanken seg fra andre banker?

Husbanken er statlig eid, og er til for å hjelpe de som ikke får hjelp fra private banker.

– Sånn sett er vi ikke en konkurrent til de private bankene, men et supplement, som skal hjelpe de svakere gruppene i samfunnet, forteller Tennfjord.

Husbanken mottar penger fra statsbudsjettet, og det er politikerne som bestemmer regelverket for de økonomiske virkemidlene til Husbanken.