(StudentTorget.no):

- Jeg er litt overrasket. Tradisjonelt har høyskolen vært mer knyttet opp mot utdanning enn universitetene som har hatt et sterkere fokus på forsk­ning. Samtidig tror jeg høyskolene nå får svi for at de har flere bachelorutdanninger enn universitetene. Etter vår mening er disse utdanningene avspist med for lite ressurser til både forelesninger, seminarer og veiledning av studenter, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Kim O. Kantardjiev.

I 2011 gjorde Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) en undersøkelse blant ansatte og studenter i høyere utdanning. Nå er svarene analysert, og rapporten forteller at funnene gir holdepunkter for å si at studietilbudenes kvalitet er ujevn, skriver Dagsavisen.

 

Ulikt bilde

Det kommer fram at studenter ved universitetene jevnt over gir bedre karakter til sitt studium enn de som studerer ved statlige eller private høykskoler. Høyskoleansatte er også mer kritiske til sin egen instituisjon. På spørsmål om lærestedets tilrettelegging for forsknings- og utviklingsarbeid samt pedagogisk kompetanse blant de ansatte gir de karakteren «ikke tilfredsstillende».


De ansatte mener at både det faglige innholdet, veiledningen og eksamen fungerer godt, men at studentene mangler både startforutsetninger og arbeidsinnsats.

Dette er ikke studententene enige i. De bedømmer sine egne forutsetninger som gode, mens de mener undervisningen er under middels og veiledningen er direkte svak. 

NOKUT vil nå gå mer i dybden på hva de forskjellene skyldes og skal allerede være i gang med dybdeintervjuer av ansatte og studenter som jobber og studerer ved flere forskjellige utdanningsinstutisjoner. 

- Til nå har det ikke vært gjort mange systematiske og detaljerte undersøkelser om studentenes og deres læreres oppfatning av studiekvalitet. NOKUTs kvalitetsbarometer og den oppfølgende intervjurunden håper vi skal gi mer kunnskap om hva studenter og ansatte opplever at må til for å få et kvalitativt godt tilbud - og kanskje noen svar på hva som kan være årsakene til forskjellene vi ser, sier seniorrådgiver i NOKUT Jon Haakstad. 

LES OGSÅ: Trainee i FN-delegasjonen