Hva gjør en industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler, sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er:

• Forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger.
• Bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer.
• Bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer.
• Bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer.
• Utføring reparasjonssveising.
• Foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid.

Industrimekaniker - Kompetanseplattform

En industrimekaniker er en allsidig montør og reparatør. Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler, montering, vedlikehold og reparasjon. Arbeidet kan være knyttet både til produksjonsutstyr og til produkter som ledd i produktservice.

Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er:

• Å forstå og tolke tegninger, spesielt sammenstillingstegninger.
• Å bruke alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer.
• Å bruke oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer.
• Å bruke verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer.
• Å utføre reparasjonssveising.
• Å planlegge arbeider i bred forstand, herunder å ivareta helse, miljø og sikkerhet for seg selv og kollegene og ta aktivt del i internkontroll-systemet i bedriften.
• Å tilrettelegge arbeidet før start av arbeidsprosessene, bestille reservedeler osv.
• Å lage pakninger av ulike materialer, både faste og flytende.
• Å foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid.
• Å bruke ulike festemetoder og skrueforbindelser osv.
• Å automatisere med pneumatikk og hydraulikk.
• Å bruke oljer og smøreutstyr riktig.
• Å vurdere kvaliteten av eget arbeid mot de krav som er stilt, og rapportere avvik.
• Å vurdere de økonomiske konsekvensene av metodevalg, avvik og kvalitet i forhold til kravene til produktet.

Krav til kunnskap og ferdigheter

Fagets krav til kunnskaper, og ferdigheter er knyttet til kvalitetssikring, tegning, maskin- og prosessforståelse, materialteknologi og digitale ferdigheter. En fagarbeider må kunne se sin arbeidsprosess i sammenheng med de arbeidsordrene som blir gitt, og kunne tolke disse i forhold til nasjonale og internasjonale standarder og produktkrav. Arbeidet må kunne utføres innenfor gitte rammer og etter vedlikeholdsplaner for de produksjonsprosessene som inngår i bedriftens virke. Fagarbeideren må bidra til å skape en trygg arbeidsplass i et flerkulturelt miljø, der kompetansebakgrunnen varierer. En industrimekaniker kommuniserer ofte med både ingeniører og fagoperatører i bedriften.
Tilleggsutdanning med sertifikat som kranfører og/eller truckfører er vanlig for en industrimekaniker.

Fagets utvikling og plass i samfunnet

Industrimekanikeren finner vi innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, skipsbyggings- og treforedlingsindustri. Fagarbeideren må kunne følge med i utviklingstendenser i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Fagets egenart medfører at faget inneholder arbeid med en rekke prosesser, maskiner og metoder som er i kontinuerlig utvikling. Dette innebærer at fagarbeideren må kunne delta i en livslang læringsprosess, hvor bl.a. IKT og digitale hjelpemidler får stadig bredere plass.
Samtidig må fagarbeideren kunne lære av andres opparbeidede erfaring, gjøre denne til sin egen og kunne formidle den videre.

Likheter og ulikheter med andre fag

Industrimekanikerfaget har til felles med de fleste yrkesfag at de sentrale arbeidsområdene er å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere utført arbeid.

Industrimekanikerfaget, motormekaniker-, industrirørlegger-, platearbeider-, skipsbygger- og sveisefaget har mange felles krav til kunnskaper og ferdigheter innenfor kvalitetssikring, tegningsforståelse, teknologi, materialer, matematikk, samfunnsfag, språk, forståelse av arbeidsprosesser og digitale ferdigheter.
Industrimekanikerfaget skiller seg mest fra andre fag når det gjelder det store spekteret av maskiner og utstyr som skal monteres og vedlikeholdes. Industrimekanikeren stilles overfor høye krav til helhetlig forståelse av produksjonsprosessene og det utstyret som inngår i dem.

Utdanning / kompetansekrav - Industrimekaniker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Industrimekaniker


Jobbmuligheter - Industrimekaniker

 

KarriereStart.no - Temaside Industrimekaniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Industrimekaniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Industrimekaniker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner