(StudentTorget.no):

Du har rett til å be om en begrunnelse for karakteren, og du har rett til å klage på den. Du kan også klage på formelle feil ved eksamen.

Begrunnelsen må du be om innen en uke etter eksamen, og klagen må leveres innen tre uker etter at du har fått karakteren. Har du bedt om begrunnelse for karakteren eller klaget på formelle feil, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller klagen over formelle feil er avgjort. Ved muntlig eller praktisk eksamen må du be om begrunnelse så fort du har fått karakteren.Først sendes klagen til ditt eget fakultet, og dersom du ikke er fornøyd med behandlingen der, sender du klagen videre til klagenemnda. Vi har snakket med sekretær i Den sentrale klagenemnd ved NTNU, Harald Skaar.  

 

Når har man grunnlag for å klage på eksamen?

- Det er i utgangspunktet to ting man kan klage på etter eksamen. Du kan klage dersom du er misfornøyd og føler at du burde fått en bedre karakter. Den andre biten går på om du mener det har skjedd en feil under gjennomføringen av eksamen. Man kan for øvrig også be om en begrunnelse for karakteren. 


 

UTDRAG FRA UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOVEN

 

”Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse framsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.”

 

 

Hva kan en formell feil være?

- Det er hele spekteret ved eksamen. Alt som avviker fra gjeldende retningslinjer. Krever spørsmålene på eksamen kunnskap som man ikke finner i pensum, er det en gode mulighet for å få medhold. Det er også en god del som får medhold når spørsmålene ved for eksempel multiple choice-eksamen er feilaktig eller upresist formulert. Tiden man får til disposisjon kan også være grunn til klage, og hvis man ikke får anledning til å snakke med de som går rundt i eksamenslokalet, eller dersom det er noen forstyrrelser. Med andre ord det meste som har med gjennomføringen av eksamen å gjøre.   

LES OGSÅ: Prokrastinering og hvordan du kan unngå det

 

Hva er kriteriene for at man kan klage?

- Det må være en klage på et enkeltvedtak.- Og det er to ting man må være klar over dersom man vil klage på formelle feil. For at man skal få medhold må det for det første være formell feil å vise til, og i tillegg må det antas at denne feilen har hatt en betydning for eksamensresultatet. Det holder ikke at det bare er et ord som er feilskrevet, men som ikke har betydning for forståelsen av spørsmålet.

LES OGSÅ: Er du redd for å holde muntlig presentasjon?

 

Kan man klage på muntlig eksamen?

- Når det gjelder klager på karakteren har man begrensede muligheter. Ved skriftlig eksamen kan man få en ny sensor til å vurdere besvarelsen. Det kan man ikke ved muntlig eksamen. Men man kan klage på gjennomføringen. Vi har for eksempel hatt et tilfelle der sensor kom for sent til eksamen. Så det er mulig å klage på muntlig eksamen i den forstand at det kan være elementer av formelle feil.


 

Hva risikerer man ved å klage?

- Ulempen er jo at man i verste fall risikerer å gå både en eller to karakterer ned, i stedet for å gå opp.

LES OGSÅ: Ti sitater som inspirerer deg før eksamen

 

Kan man da klage på behandlingen av klagen?

- Nei, man kan ikke klage på den nye karakteren. Men formelle feil kan man klage på. For eksempel dersom man mener at sensoren som er satt til å vurdere besvarelsen på nytt ikke har den nødvendige faglige kompetansen til å gjøre det. Men selve resultatet kan man bare klage på én gang.- Av og til vil det heller ikke være mulig med en ny vurdering, og da kan det bli aktuelt å gjennomføre en ny eksamen. Dersom man mener det er noe galt med gjennomføringen også denne gangen, kan man fortsatt klage på det. Det er nesten ubegrensede muligheter til å klage på formelle feil. Mens man altså bare har en mulighet når det gjelder karakteren. 

LES OGSÅ: Blind klagesensur blir standard innen høyere utdanning

 

Hvor grundig bør begrunnelsen for klagen være?

- Den behøver strengt tatt ikke å være så omfattende. Man må få frem grunnlaget for klagen, men dersom du ikke kjenner til selve lovverket, så behøver du ikke å tenke på det. Det er vårt ansvar at det du klager på blir tilstrekkelig utredet, og vi innhenter derfor tilleggsopplysninger fra studenten eller fakultetet dersom det er noe vi mangler. 


 

Hvor sender man klagen?

- Først sender man klagen til fakultetet. Hvis studenten ikke blir imøtekommet, kan vedkommende gå videre med saken til klagenemnda, som kan overprøve fakultetet dersom de mener det er grunnlag for det. Men dersom klagenemnda ikke forfølger klagen er det slutt. Ved saker som gjelde fusk er klagenemnda første instans, og det er da departementet som er klageinstans.Skaar presiserer at de aller fleste sakene ikke går lenger enn til fakultetene, og at de sakene som kommer til klagenemnda bare er toppen av isfjellet. Det er heller ikke alt man kan klage på. Dersom man er misfornøyd med undervisningen eller forelesere gir ikke det grunnlag for å klage på eksamensresultatet.

 

LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

 

§ 5-2. Klage over formelle feil ved eksamen

(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage avgjøres av styret selv eller institusjonens klagenemnd.

(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3.

(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

(4) Finner styret eller klagenemnden at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve.
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676).

§ 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse

(1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

(3) Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for kandidatene etter at karakterer er fastsatt.

(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.

(5) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått.

(6) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages.