Hva gjør en barnevernspedagog?

Hvert eneste år er det over 55.000 barn og unge som mottar hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp til å fortsette å bo sammen med sine foreldre, men en del får også hjelp ved for eksempel å flytte til et fosterhjem.

Samfunnet trenger folk som kan jobbe med barn og unge med sosiale problemer, og med deres foresatte.

Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge, og deres familier, innen kommunalt, statlig og privat barnevern.

Som utdannet barnevernspedagog, kan du arbeide innen psykiatri, rusarbeid og generelt innen utdannings- og kultursektoren.

 

Arbeidsoppgaver

Utdanningen kvalifiserer til saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i barne- og ungdomsinstitusjoner/barne- og ungdomspsykiatrien, familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole og/eller fritidsmiljø, og med tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt.

Arbeidsfeltet endres stadig i takt med hvordan samfunnet ivaretar barn og ungdom, og nye kunnskapsområder trekkes inn for å møte utfordringene i faget.

Barnevernspedagoger arbeider nå i større grad også i skolen, blant annet som miljøarbeidere i videregående skole.

Du er kvalifisert til å jobbe:


  • I forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
  • Innen barnevernet.
  • Med miljøterapi i og utenfor institusjoner.

 

Personlige egenskaper - Barnevernspedagog

Barnevernspedagogers ferdigheter dreier seg om å tilrettelegge for optimale oppvekstvilkår, gjennom omsorg og oppdragelse i vid betydning, og behandling i spesielle sammenhenger.

Kunnskapen og ferdighetene knyttet til barn og unges oppvekstvilkår gir barnevernspedagoger en viktig rolle i tjenestene for utsatte barn og unge, og i påvirkning av barne- og familiepolitikken.

Yrket som barnevernspedagog stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper.

Du utfordres i direkte arbeid med barn og unge som har det vanskelig, og i samarbeid med foreldre, andre fagfolk og interessegrupper. Arbeidet er krevende, interessant, variert og utrolig betydningsfullt.

 

Utdanning / kompetansekrav - Barnevernspedagog

Det finnes en rekke utdanningsinstitusjoner  i Norge som utdanner barnevernspedagoger.

Studiet går over tre år, altså en bachelorgrad.

Det er også muligheter for fordypning og utdanning på masternivå.

Les mer om studiemuligheter for yrket Barnevernspedagog:

  • Studievalg.no - Relaterte studier til Barnevernspedagog

 

Jobbmuligheter - Barnevernspedagog

Les mer om jobbmuligheter for yrket Barnevernspedagog:

  • KarriereStart.no - Temaside Barnevernspedagog
  • KarriereStart.no - Stillingsannonser Barnevernspedagog
  • KarriereStart.no - Arbeidsgivere Barnevernspedagog

 

Lønnsnivå - Barnevernspedagog

Offentlig ansatte følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

  • Fellesorganisasjonen (FO) - Norges største fagforening for sosialarbeidere, inkl. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: www.fo.no
  • Bufdir - nettside for både Bufdir og Bufetat. Bufdir er fagorgan innen barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering, og vold og overgrep i nære relasjoner, imens Bufetat har ansvar for det statlige barne- og familievernet: www.bufdir.no