Hva gjør en kirurg

En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi.

Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer, bandasjering og lignende er eller kan bli aktuelt.

Generell kirurgi er en basisutdanning for generelle kirurgiske ferdigheter med hovedfokus på vurdering og behandling av akuttkirurgiske tilstander.

Det finnes flere grenspesialiseringer innen kirurgi.

Vanlige arbeidsoppgaver
En generell kirurg er god til å vurdere akutte kirurgiske lidelser innen grenspesialitetene. Det er viktig å vite hvilke pasienter spesialisten kan behandle selv og hvilke som bør behandles av andre.

Det er sentralt å utvikle en god vurderingsevne og forståelse av hvilke pasienter som ikke bør opereres selv om en operativ løsning er tenkbar. Spesialisten skal beherske operativ teknikk med spesielt definerte ferdigheter innen de forskjellige grenområder.

Kompetansen vil endre seg over tid og det er viktig at den enkelte spesialist har den nødvendige selvinnsikt til å kunne bedømme egen kompetanse til den enkelte oppgave.


Spesialisten må kunne gjøre en omfattende vurdering i forkant av en eventuell operasjon, og følge opp pasienten på en tilfredsstillende måte etter at den er utført. Det legges vekt på å lære seg samarbeid og kommunikasjon rundt den kirurgiske pasienten.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Det kirurgiske fagområdet er stort. Moderspesialiteten generell kirurgi har 6 grenspesialiteter:
- urologi
- thoraxkirurgi
- barnekirurgi
- gastroenterologisk kirurgi
- bryst- og endokrinkirurgi
- karkirurgi

De fleste velger å spesialisere seg innen en av disse på grunn av et økende behov for spesialisering.

I tillegg finnes flere hovedspesialiteter med innslag av kirurgisk virksomhet som faget grenser opp mot og samarbeider med – for eksempel nevrokirurgi og plastikkirurgi. Grenspesialitetene har egne krav til utdanning og spesialistgodkjenning.

Personlige egenskaper - Kirurg

Som kirurg må man ha evne til å lytte til pasientene og kunne sette seg inn i deres situasjon. Kirurgen handler hurtig i krisesituasjoner og skal alltid ha et helhetsblikk.


Som lege og kirurg må man generelt være interessert i mennesker. Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig. Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen. En kirurg må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning / kompetansekrav - Kirurg

Som med andre spesialiseringer innen legeyrket kreves det fullført utdannelse til lege, samt egen spesialisering over seks år.

Studievalg.no - Relaterte studier til Kirurg


Jobbmuligheter - Kirurg

Kirurgen arbeider som regel på et sykehus – enten i primærhelsetjenesten eller i en privat praksis.

KarriereStart.no - Temaside Kirurg

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kirurg

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kirurg

Lønnsnivå - Kirurg

Lønnen som kirurg vil variere i forhold til hvor man jobber og hvor lenge man har jobbet der. Det er også forskjell på privat og offentlig virksomhet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittslønnen for leger i helseforetakene er 61 400 kroner i måneden, mens gjennomsnittet for leger i private helse- og sosiale omsorgstjenester er 65 100 kroner.


Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Mer informasjon / linker

Norsk kirurgisk forening http://www.legeforeningen.no/kirurgen

Den norske legeforening www.legeforeningen.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner