Hva gjør en flygeleder

En flygeleder eller flyveleder har som hovedoppgave å forhindre sammenstøt mellom luftfartøy på bakken og i luften, samt sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling, gi råd og informasjon til luftfartøy i sitt område samt varsle og bistå redningstjenesten ved uhell eller ulykker.


Flygeledere holder kontroll med fly i norsk luftrom og trafikken på flyplassene. Det er en ansvarsfull jobb, full av utfordringer. En flygeleder må ha god simultankapasitet, være fokusert og nøyaktig. Flygeledere sørger for en sikker og effektiv trafikkavvikling ved å instruere piloter om spesifikke flygenivåer, retninger, hastigheter m.m.

Flygelederens primære arbeidsspråk er engelsk, men bruker ved noen anledninger landets lokale språk. Han eller hun har både norske og internasjonale regelverk å forholde seg til ved utøvelse av tjenesten. Tjenesten er lagt opp som skiftarbeid. Flygelederes viktigste egenskaper er 3-dimensjonal forestillingsevne, simultankapasitet, høy stresstoleranse og gode samarbeidsegenskaper.


Det er nærmere 500 flygeledere i Norge og alle er ansatt i Avinor. Flygeledere arbeider i kontrolltårnene på de største flyplassene i Norge. Avinors kontrollsentraler i Bodø, Stavanger og Røyken er også bemannet med flygeledere. I tårnene ved mindre flyplasser, jobber AFIS-fullmektiger, som er utdannet til å utføre begrensede deler av de oppgavene flygeledere har.

Flygelederutdanningen passer like godt for kvinner som for menn.

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

Personlige egenskaper - Flygeleder

Det er viktig å kunne beholde roen og arbeide godt under stressende forhold. En flygeleder har ansvar for menneskeliv og store materielle verdier, noe som innebærer mye ansvar og krav om nøyaktighet i arbeidet.

Man må også ha evnen til å holde på med flere oppgaver samtidig, ha god muntlig fremstillingsevne og det stilles krav til god hørsel og helse.

LES OGSÅ: Vil du bli flygeleder? Bendik er nyutdannet!

Utdanning / kompetansekrav - Flygeleder

Flygelederutdanningen går over ca to år og delt mellom USA og Norge. Den teoretiske delen gjennomføres ved University of North Dakota Aerospace Foundation (UNDAF) i USA, etterfulgt av en praktisk del ved et tårn- eller kontrollsentralenhet  i Norge. Utdanningen vil bli dekket av arbeidsgiver med unntak av livsopphold. I den praktiske delen vil man få utbetalt om lag 280.000 kroner i året. Etter utdanningen har man tre års plikttjeneste som flygeleder hvor Avinor bestemmer arbeidssted. 


Om man blitt tatt opp til utdanningen avgjøres ut fra opptaksprøver. For å få mulighet til å delta på disse må man bestå følgende opptakskrav:
 
Alderskrav - man må være fylt 19, men ikke 30 år pr. 1. januar i opptaksåret. For interne søkere og andre søkere med særskilt interessant bakgrunn vil det etter en individuell vurdering kunne gjøres unntak fra øvre aldersgrense.
Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 4,0 eller bedre. Alle karakterer på vitnemålet teller, ingen tilleggspoeng skal regnes med. Vitnemålet må foreligge når du søker. Hvis du ikke får vitnemål før til sommeren, må du dessverre vente et år med å søke.
Flytende muntlig og skriftlig norsk. Søkere som ikke har norsk som morsmål, må ha bestått Bergenstesten.
Gode engelskkunnskaper. For å kunne studere ved UNDAF, må du ha bestått TOEFL (Test of English as a Foreign Language) og oppnådd minst 550 poeng (papirbasert)/79 poeng (internett). Dersom du består faser 1-3, vil Avinor organisere TOEFL-test for de aktuelle søkerne. Mer info kommer. 
NB! Du behøver ikke å ha tatt TOEFL-test for å søke på flygelederutdanningen.
Plettfri vandel (du vil senere bli bedt om en politiattest ifm sikkerhetsklarering).
God helse. Du må ha normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5 eller -6 dioptri, god hørsel og klar tale. Hvis du har vært igjennom synskorrigerende inngrep som laseroperasjon, kan ikke synet før inngrepet ha vært dårligere enn +5 eller -6. Enkelte sykdommer som bla. diabetes vil dessuten være diskvalifiserende. Du finner mer informasjon om formelle helsekrav på lovdata.no.
Oppfylle kravene til visum til USA (studentvisum).
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Flygeleder


Jobbmuligheter - Flygeleder

Som flygeleder jobber man i tårnene og/eller innflygingskontrollen ved de største flyplassene i Norge, eller ved en av kontrollsentralene i Stavanger, Bodø eller Røyken.

 

KarriereStart.no - Temaside Flygeleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Flygeleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Flygeleder

Lønnsnivå - Flygeleder

Lønnsbetingelsene varerier fra land til land, og i ulike deler av landet.

Jevnt over har en flygeleder god inntekt, som begynner på ca. kr 560 000 pr. år, inkludert tillegg for ubekvem arbeidstid, osv.

Takk til / Kilder

www.avinor.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner