Hva gjør en bioingeniør

Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier.

Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre analyse av biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr.

Dette innebærer at bioingeniørene har ansvaret for korrekt håndtering av prøvemateriale og korrekte analysesvar. Det vil si ansvar for alle prosedyrer fra en laboratorieanalyse rekvireres til et godkjent svar foreligger.

Resultatene av bioingeniørenes arbeid benytter legene ved diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.

 

Om jobben

Bioingeniøren har ansvar for det daglige analysearbeidet i medisinske laboratorier.

Mange bioingeniører vil både ha direkte pasientkontakt ved prøvetaking, samt utføre analyser og vurdere analyseresultater.

Bioingeniørens arbeidsoppgaver omfatter:

 • Prøvetaking
 • Ansvaret for metoder, laboratorieteknikker og analyseinstrumenter, og vurdering av deres muligheter og begrensninger
 • Ansvar for metodeevaluering og kvalitetsutvikling, og i denne forbindelse å vurdere analysesvarenes statistiske og medisinske sannsynlighet
 • Ansvar for feilsøking, vedlikehold og service
 • Veiledning av annet helsepersonell og pasienter

 

Bioingeniørens kompetanse blir brukt til:

 • påvisning av sykdom ved analyse av kroppsvæsker og annet biologisk materiale
 • påvisning av sykdom ved mikroskopering av celle- og vevsprøver
 • påvisning av bakterier, parasitter, sopp og virus og antistoff mot disse
 • analysering av medikamenter i kroppsvæsker i forbindelse med forgiftninger, rusmisbruk og fastsetting av riktig medisindose
 • tapping av blod og framstilling av blodprodukter
 • vevstyping i forbindelse med transplantasjoner

 

Personlige egenskaper - Bioingeniør

Resultat av laboratorieanalysene er avgjørende for hvilken diagnose og behandling pasienten får. Bioingeniørens arbeid krever derfor presisjon, ansvarsbevissthet og evne til å arbeide selvstendig.


 

Utdanning / kompetansekrav - Bioingeniør

Bioingeniørutdanningen er en treårig høgskoleutdanning, som fører fram til bachelorgrad i bioingeniørfag og autorisasjon som bioingeniør.

Formålet med utdanningen er å kvalifisere studentene til arbeid ved alle typer medisinske laboratorier.

Bachelor i bioingeniørfag kvalifiserer til videre studier på mastergradsnivå, og en del mastergradsstudier er tilrettelagt for bioingeniører.

Les mer om studiemuligheter for yrket Bioingeniør:

 

Jobbmuligheter - Bioingeniør

Over 90 prosent av bioingeniørene arbeider i medisinske laboratorier i offentlig eller privat regi.

En del jobber også i primærhelsetjenesten.

Bioingeniørens teknologiske og metodiske kompetanse gjør en også kvalifisert til oppgaver innenfor andre typer laboratorier og industriell virksomhet.

Forskningslaboratorier, medisinsk teknisk og farmasøytisk industri, medisinsk tekniske firma, næringsmiddelkontroll og veterinærmedisin er også aktuelle arbeidsplasser.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Bioingeniør:

 

Lønnsnivå - Bioingeniør

De fleste bioingeniører arbeider stort sett i offentlig sektor og har derfor omtrent samme lønnsutvikling.

Gjennomsnittslønnen til en nyutdannet bioingeniør i grunnstilling vil være ca 320.000 (per 1. desember 2010) kroner i tillegg, kommer det vakttillegg for turnusarbeid.


 

Mer informasjon / linker

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

For å jobbe som bioingeniør, etter fullført utdanning, kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet. Du kan søke om autorisjon på deres nettside:  www.helsedirektoratet.no

Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) er en selvstendig faglig enhet i NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Instituttet ivaretar bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser og har over 5200 yrkesaktive medlemmer.

Helsepolitikk og utdanningspolitikk er sentrale arbeidsområder i BFIs virksomhet. Instituttet er eier og utgiver av tidsskriftet Bioingeniøren.

For ytterligere opplysninger, se BFIs nettside: www.nito.no/bfi.