Hva gjør en geriater

Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker.

Geriatriens hovedfunksjon er klinisk arbeid i forhold til den gamle pasient der kombinasjon av aldring, multipatologi og funksjonstap kjennetegner sykdomsbildet. Dette krever nært samarbeid med andre spesialiteter og faggrupper i sykehus, med det medisinske og sosiale hjelpeapparat i kommunehelsetjenesten og med de pårørende.

Vanlige arbeidsoppgaver
Geriatriske pasienter har ofte flere sykdommer på en gang, og bruker gjerne mange medisiner. For å kunne gi en god behandling, må man kunne forholde seg til hele spekteret av helseproblemer pasienten måtte ha. Det nytter ikke å snevre inn oppmerksomheten om bare én tilstand eller ett organ. Likeledes må man kunne arbeide med pasientens kroppslige, psykiske og sosiale situasjon parallelt.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Geriatrien er tverrfaglig, og et geriatrisk team består typisk av lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, helst også sosionom og logoped.


I geriatrien må man drive medisinsk behandling og rehabilitering samtidig. I helsevesenet blir rehabilitering og behandling ofte sett på som to ulike ting. Dette er til skade for geriatriske pasienter. Gamle med akutt oppstått funksjonssvikt trenger aktiv rehabilitering fra første dag, samtidig som undersøkelser og behandling pågår for fullt.

Personlige egenskaper - Geriater

Som geriater, og lege generelt, må man være interessert i mennesker. Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig. Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen. En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning / kompetansekrav - Geriater

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse. I tillegg har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:


  1. Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  2. Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år mens du jobber som lege. Første delen er en praksisdel med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten. Etter dette kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli geriater, velger du spesialiseringen geriatri.

Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli geriater, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - se oversikten her.

 

Jobbmuligheter - Geriater

Geriatri har tidligere vært et fag med lav prestisje og dårlig rekruttering av leger. Dette er i ferd med å bedre seg, men fremdeles er det alt for få geriatere til å dekke behovet. Jobbmulighetene som geriater er derfor svært gode.

En geriater jobber ved sykehus, klinikker, legekontor, i privat praksis, humanitære organisasjoner eller innen medisinsk forskning.
Geriatri er en sykehusspesialitet med overlegestillinger – fortrinnsvis knyttet til indremedisin. Ved større sykehus kan egne avdelinger være aktuelle.


Utadrettet virksomhet med poliklinikk og ambulant tjeneste overfor kommunehelsetjenesten er et prioritert område.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside.

KarriereStart.no - Temaside Geriater

Lønnsnivå - Geriater

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Mer informasjon / linker

Norsk geriatrisk forening http://www.legeforeningen.no/id/15912

Den norske legeforening www.legeforeningen.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner