Hva gjør en allmennlege

Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen. Allmennmedisinen har som særpreg at den skal se og behandle hele mennesket. Fagområdet omfatter derfor kunnskap om individet, familien og samfunnet.

Allmennlege er en av flere spesialiseringer man kan ta etter endt medisinstudie og turnusperiode.

Vanlige arbeidsoppgaver
Allmennlegens hovedoppgave er å være åpen og tilgjengelig for mennesker som søker hjelp for sine helseplager. Møtet med pasienten kan finne sted på legekontoret, hos legevakten og under sykebesøk, samt ved andre kommunale helsetjenester som sykehjem og helsestasjon.

Allmennlegen har en forpliktende rolle i forhold til sin pasientgruppe og tar vare på pasienten over tid slik at pasienten kan føle seg trygg på at det er en lege som har oversikt over pasientens helseplager.

Allmennlegen møter hele spekteret av lidelser fra hverdagsplager til livstruende tilstander i akutte situasjoner alene på vakt. Oppgavene til allmennlegen favner alle livsfaser fra omsorgen for det ufødte liv til ivaretakelse av den døende pasienten.


I samarbeid med resten av primærhelsetjenesten skal allmennlegen være en formidler og koordinator av tjenester innen alle deler av helsevesenet. Allmennlegen må i tillegg til kunnskap om alle ulike sykdommer også mestre sin egen og fagets begrensning og kunne henvise videre til spesialisthelsetjenesten når pasienten hører hjemme der.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Hovedoppgaven for allmennlegen er å drive en åpen, tilgjengelig og uselektert praksis der de fleste pasientene ferdigutredes og behandles.

Et av allmennmedisinens særpreg er breddekompetanse. Samhandling med spesialisthelsetjenesten om diagnostikk, behandling og oppfølging er viktig.

Når nye arbeidsområder overføres fra spesialisthelsetjenesten til allmennlegen, stilles økte krav til gjensidig læring og samhandling mellom de ulike helsenivåene. Avgrensning og samarbeide med alle andre spesialister er også viktig.

Allmennlegen kan være arbeidsgiver og leder av egen virksomhet, og skal beherske den rollen og de oppgavene som dette innebærer.


Personlige egenskaper - Allmennlege

Som lege må man være interessert i mennesker. Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig. Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen. En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning / kompetansekrav - Allmennlege

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse. I tillegg har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:

  1. Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  2. Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år mens du jobber som lege. Første delen er en praksisdel med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten. Etter dette kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli allmennlege, velger du spesialiseringen allmennmedisin.


Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli , har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

Jobbmuligheter - Allmennlege

Allmennlegen arbeider i den kommunale helsetjenesten. Oppgavene omfatter kurativ virksomhet, forebyggende arbeid og deltakelse i legevaktsarbeid.

Man kan få en egen praksis ved å kjøpe en som allerede eksisterer eller ved å inngå partnerskap med en eller flere andre praktiserende leger.

På sykehus arbeider også noen leger som overlege eller administrerende overlege.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside.

KarriereStart.no - Temaside Allmennlege

Lønnsnivå - Allmennlege

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Mer informasjon / linker

Den norske legeforening www.legeforeningen.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner