(StudentTorget.no):

I løpet av studietiden vil de fleste studenter måtte samarbeide med andre medstudenter i for eksempel kollokviegrupper, casestudies, gruppeprosjekter eller gruppeeksamener.

Når flere personligheter skal arbeide rundt en felles oppgave er det potensielt mange problemer og uenigheter som kan dukke opp. For at gruppen skal kunne fungere kan det være lurt å etablere en viss struktur og bli enige om visse retningslinjer fra starten av.

Geoffrey James fra nettstedet Inc.com har snakket med Phil Geldart, forfatteren av boken «In Your Hands, the Behaviors of a World Class Leader» om hva som kjennetegner vellykket samarbeid, og hva som må ligge til grunn for at man skal etablere et godt gruppearbeid. På bakgrunn av dette har han skrevet en syv-punkts guide som kan være nyttig også for studenter som skal jobbe i grupper.

 

1. En designert leder

Uavhengig av om personene i gruppen kommer fra samme utgangspunkt, som at man går i klasse sammen eller er likeverdige kolleger, må det finnes en utnevnt leder. Selv om gruppelederen er avhengig av at alle på laget drar sin del av lasset, er det gruppelederens oppgave å se til at alle når de individuelle målene.


 

2. Sett konkrete mål

Et vellykket gruppearbeid er avhengig av at alle medlemmer på laget er innforstått med hva man ønsker å oppnå sammen. Med de fleste tilfeller av gruppearbeid blant studenter vil det si at man har et felles mål om hvordan oppgaven eller prosjektet skal være. Dette kan være en målsetning om et visst antall sider, en viss utførelse av prosjektet eller andre konkrete og klart definerte mål.     

LES OGSÅ: Disse personlighetene må man håndtere i gruppearbeid

 

3. Klare rolleinndelinger

Alle medlemmer av gruppen må vite eksakt hva han eller hun har som oppgave for at gruppen skal nå sitt felles mål. Uten denne klarheten vil de ulike medlemmene utføre mange av de samme oppgavene mens andre områder ikke blir dekket av noen. De spesifikke rollene må tenkes gjennom og fordeles i starten av prosjektet, men kan justeres underveis i arbeidet.  

LES OGSÅ: Slik finner du motivasjonen i studiehverdagen

 

«For at en gruppe skal fungere effektivt må medlemmene holde egoene i sjakk.»

 

4. Del på ressursene 

For at gruppearbeidet skal bli en suksess må alle som er med være villige til å dele hva man har av ressurser som kreves for at gruppen skal nå sitt mål. Dette inkluderer fysiske ressurser som materialer, pensumbøker og datautstyr, og det inkluderer menneskelige ressurser som ideer, forslag, oppmuntring, entusiasme og pågangsmot. Hvis noen av medlemmene tviholder på sine egne ressurser vil dette gå utover gruppen som helhet, og dermed det felles resultatet.  


 

5. Effektiv kommunikasjon 

Det vil være avhengig av målet og tidsperspektivet, men i utgangspunktet bør gruppen møtes en gang i uken, eller oftere når det er nødvendig. Og enda viktigere, kommunikasjonen i gruppen må fortone seg slik at man er sikker på at alle har fått med seg hva som skjer, og hva som er forventet av ham eller henne før neste møte. 

LES OGSÅ: Studieteknikk: Metodene som fungerer best - og dårligst

 

6. 100 % dedikasjon

Dedikasjon viser seg gjennom å levere jevnt, særlig når det gjelder innsatsen blant gruppemedlemmene. Dedikerte gruppemedlemmer er villige til å gjøre hva som trengs, når det trengs for at gruppen skal nå målet sitt. Men selv om en gruppe burde være dedikert, burde den ikke være besatt.

Medlemmer burde ikke bli nødt til å ofre store deler av fritiden ut over det som er rimelig. I slike tilfeller bør heller noen av oppgavene delegeres og fordeles jevnere. Overarbeidede eller misfornøyde gruppemedlemmer vil i det lange løp kunne bli en svekkende effekt for hele gruppen. 

LES OGSÅ: Hvordan velge tema for masteroppgaven

 

7. Ikke dyrk store egoer

Et stort ego kan til en viss grad faktisk være nyttig når man står ovenfor utfordringer, men ikke når man er en del av en gruppe. For at en gruppe skal fungere effektivt må medlemmene holde sine egoer i sjakk og la både gruppen og målet være viktigere enn sine egne interesser. Hvis ikke kan en egotripp innad i en gruppe kunne velte en ellers fungerende struktur og arbeidsfordeling.