(StudentTorget.no):

Hvorfor bør studenter engasjere seg i valget

Det er det mange grunner til. Jeg representerer et parti som alltid søker å være fremtidsrettet, og er også personlig veldig opptatt av de store politiske sakene som kun løses i et langtidsperspektiv. For å kunne få gjennomslag for den typen saker er det helt essensielt å nå ut til studenter - det er tross alt de som er fremtiden, og som er nødt til å stake ut retningen for fremtidens Norge, Europa og ikke minst fremtidens verden.

Studenter og unge er blant dem som påvirkes mest av hvilke avgjørelser politikere tar. Enten det handler om studiefinansiering, hvordan din fremtidige arbeidsplass skal se ut eller om hvordan vi skal sikre velferdsstatens bærekraft, er alt dette ting unge bør ha både interesse av og mulighet til å påvirke.

Les også: Fremtiden bygges nå! sier KrFU

Høstens stortingsvalg betegnes av mange som en verdikamp, og det kan jeg et visst stykke på vei si meg enig i - for det er faktisk en del sentrale og prinsipielt viktige verdier som står på spill. Både SV og SP går til valg på å reforhandle EØS-avtalen. AP har sådd tvil om Norges internasjonale miljøforpliktelser. På mange måter blir dette et valg hvor Norges rolle i verdenssamfunnet skal presiseres. Skal vi isolere oss, eller skal vi ta ansvar og ta del i løsningen av de store verdensomspennende problemene vi står overfor? Det er et spørsmål det er viktig at studentene - fremtidens verdensborgere - engasjerer seg i.Hva er de viktigste studentpolitiske sakene for dere i valget?

Vi skal legge til rette for at flere gis muligheten til å studere, at utdanningene er av høy kvalitet, at de som studerer har et greit sted å bo og at de når leien er betalt fremdeles har penger til å leve og tid til å studere og ha det moro.

I forrige periode fikk vi gjennomslag for 11 måneders studiestøtte, og det hjulet har allerede begynt å rulle. Vi skal sørge for at det ruller i mål, slik at studenter kan bruke mer tid på skole og på å nyte alt det studenttilværelsen har å by på, mindre tid bak kassen på Rema. Samtidig må vi sørge for at ikke pengene bare blir spredt tynt utover 11 måneder. På sikt bør studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden på en slik måte at vi alltid sikrer oss at studiestøtten følger pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

LES OGSÅ: Mia Cathryn Chamberlain er ukas student - leder for Naturvernstudentene og podcastvert

Les også: Nå får du ekstra penger fra Lånekassen i juni

Norske utdanninger skal være av høy kvalitet. Vi mener derfor at det bør stilles krav til at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse. Ikke minst gjelder dette i det å undervise, og god undervisning bør belønnes. I tillegg bør alle studenter ha rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet.


Videre ser man en utvikling i boligmarkedet, særlig i Oslo, som gjør det stadig vanskeligere for studenter å bo greit og rimelig i nærheten av sine studiesteder. Det må vi gjøre noe med.

Til slutt vil Venstre øke antallet studieplasser. Vi ser en utvikling på verdensbasis hvor samfunnsengasjement, evnen til selvstendige og kritiske vurderinger og evnen til kildekritikk blir stadig viktigere. For å møte fremtidens utfordringer, og ikke minst for å løse dem på en god måte, er vi helt avhengige av at folk gis muligheten til å få en utdanning - ideelt sett innenfor et fagområde de virkelig brenner for!

LES OGSÅ: Ukas student: Mia tar opp kampen mot hevnporno


Hva kan man gjøre for å få bukt med de lange boligkøene for studenter?

Vi trenger et boligløft for studenter. I perioden som har vært har Venstre sikret støtte i regjeringen og KrF for en dobling i antall nye studentboliger. Det er et godt første steg. Fremover vil vi bygge 3000 studentboliger i året. Vi trenger en slik storstilt satsing på nybygg for å klare å møte det behovet som faktisk eksisterer. Samtidig må vi gjøre det enklere for studentsamskipnadene å kjøpe eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger.


Når det kommer til leiemarkedet må vi sikre at eventuelle endringer i måten vi skattlegger bolig på ikke går ut over de som leier. Eksempel på dette er at en for høy skattlegging av sekundærbolig eller en for høy eiendomsskatt kan føre til at huseiere bare skyver regningen videre på de som leier. Det vil i så fall gjøre situasjonen for en student som leier en allerede dyr leilighet enda vanskeligere.

LES OGSÅ: Valget 2017: Høyres studenter vil bedre vilkårene for studenter med barn


Arbeiderpartiet har foreslått å la studenter på bo på sykehjem. For eller imot?

Venstre vil alltid være på jakt etter de praktisk gode løsningene. Om det å la studenter bo på sykehjem kunne avhjulpet boligkøene og gitt flere studenter et billig sted å bo, er det umiddelbart noe Venstre vil stille seg positive til. Det viktigste er at problemet løses, ikke hvordan det løses.

Les også: Vil la studenter på bo sykehjem

Med det sagt: Jeg har mine tvil om hvordan det vil være for studenter å bo på et sykehjem. Tiden som student er en tid preget av mye læring og hardt arbeid, men samtidig er det en tid preget av nye vennskap, spennende opplevelser og både liv og leven. Jeg har i så måte vanskelig for å se hvordan det å bo blant eldre på et sykehjem skal utgjøre noe brukbart alternativ til det å bo i en studenthybel omgitt av likesinnede ungdommer. Studietiden er en viktig del av ens liv, og man bør strekke seg langt for å legge til rette for at den skal bli så fin som overhodet mulig!

LES OGSÅ: – Jeg har fått utrolig mye fint ut av å studere i utlandet


Sånn sett kan nok det å la studenter bo på sykehjem fungere som en midlertidig praktisk løsning, kanskje som et supplement, men noen endelig løsning på et boligproblem tror jeg ikke det kan være. Studenter fortjener politikere som vil løse utfordringer på deres premisser. Jeg kommer til å kjempe for at så mange som mulig skal få bo i områder hvor de kan vokse og trives.


Hva kan man gjøre for å øke kvaliteten i høyere utdanning?

Per i dag er den faglige oppfølgingen ved studiestedene for dårlig. I Bergen har de vedtatt å utvide sin faglige mentorordning, og det er noe vi bør vurdere å innføre flere steder. Det er ikke alle studenter som med enkelhet kan nå sitt fulle potensiale, så lenge de kun gis noen få underveisvurderinger hvert semester. Det å ha faglige studentveiledere som gjennom hele året kan følge opp hver enkelt elev, er derfor noe jeg har stor tro på at kunne økt kvaliteten ved norske studiesteder. Det er verdt å merke seg at enkelte studentforeninger tilbyr ulike varianter av slike mentorordninger. Sånn sett kan det være rom for et tettere samarbeid mellom foreningene og fakultetene.

LES OGSÅ: Stadig færre studerer i utlandet


Videre mener vi det kan være en god idé å se på muligheten for en meritteringsordning for undervisere. I dag er det avgjørende for underviserne ved studiestedene å produsere akademiske tekster, mens selve undervisningen er underordnet. Ved å la studentene si sin mening om de ulike underviserne og tillegge dette faktisk vekt i eksempelvis løpet mot å bli professor, er det grunn til å anta at den pedagogiske kvaliteten vil bli bedre.

Ellers er det på generelt grunnlag viktig for Venstre å erkjenne at alle studenter er ulike - at de lærer ulikt, at de liker ulike ting og at de arbeider til ulike tider på døgnet. Det er derfor viktig å legge til rette for at alle studenter skal kunne studere så effektivt som mulig. I så måte er podcast-ordningene som blir stadig mer utbredt ved universitetene et veldig godt tiltak. Det gir studentene som heller leser til langt på natt enn å begynne lesedagen kl. 8 en mulighet til å få med seg undervisningen, og det gir dem som ikke har tid til å forberede seg til forelesninger en mulighet til å forskyve det til et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: Ida demonstrerte mot verdenskjent professorHvem ønsker du som kunnskapsminister etter valget?

Trine Skei Grande.


Er dere for eller imot å innføre studentavgift for internasjonale studenter?

Mot. Venstre fikk stanset forslag om nettopp dette i de forrige budsjettforhandlingene, og det skal vi gjøre igjen.

For det første er det prinsipielt viktig at studenter gis muligheten til å studere i utlandet, uavhengig av hvor de har sitt faste studiested. Utvekslingsmuligheter gir studenter nye perspektiver, et bredere kontaktnettverk, bedre flerkulturell forståelse og tilgang til fremmede impulser. Det er et privilegium vi ønsker for våre norske studenter, og vi bør åpne for at andre studenter gis den samme muligheten.

Les også: Vil gjøre det lettere for deg å dra utenlands

Videre er det også en kjemperessurs for våre egne universiteter at utenlandske studenter ønsker å komme hit. De bringer med seg andre erfaringer og synsvinkler enn de vi ellers ville hatt ved våre universiteter, og bidrar til et sterkere og mer mangfoldig miljø ved studiestedene, både faglig og sosialt. For å få til dette må vi sørge for flere engelskspråklige studieprogrammer.

LES OGSÅ: Etterlyser studenthelsemelding for å prioritere studentenes psykiske helse

Til slutt må jeg få nevne at vi i norsk sammenheng etter hvert har en stolt tradisjon for å vise internasjonal solidaritet i høyere utdanning gjennom det fantastiske initiativet “Students at Risk”. Å gi studenter som er forfulgt i sine hjemland en anledning til å fullføre sine studier i Norge viser at vi tar retten til utdanning på alvor. Dette er en ordning som virkelig bør gjøres permanent.

Hvorfor bør studenter stemme på ditt parti?

Jeg tror dette etter hvert ganske innholdsrike intervjuet gir et godt bilde på hvorfor Venstre er partiet for studenter. Det jeg uansett vil si er at med Venstre får du et parti som oppriktig brenner for forskning og høyere utdanning. Ikke minst har vi vist at vi faktisk prioriterer studentene i praktisk politikk. Med Venstre får studentene en tydelig stemme på Stortinget. Det synes jeg de fortjener. Godt valg!

LES OGSÅ: SiO med solid overskudd