Valget nærmer seg med stormskritt, og det er på høy tid å finne ut hvilket parti du skal stemme på. StudentTorget har derfor spurt de ulike partiene hvilke studentsaker de vil å satse på, om de kommer til makten. 

Siste frist for å forhåndsstemme er fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. Husk at det er du som bestemmer. Godt valg!    

Her er spørsmålene vi har stilt politikerne:
1. Hvorfor bør norske studenter stemme på dere?

2. Hvordan vil dere jobbe for å bedre norske studenters hverdag?

3. Hva bør gjøres for å bedre studenters økonomiske situasjon?

4. Hvordan kan man høyne kvaliteten på norske høyskoler og universiteter?

FRP
1. Studenter bør stemme FrP fordi vi setter den enkelte student i sentrum, og ikke systemet. Dette gjenspeiler seg i vår stipendpolitikk, at dette må økes.

At studentboliger blir bygget ut, uavhengig av hvem som bygger det. At Fremskrittspartiet ønsker å kanalisere kulturmidler til barn og unge, fremfor til eldre voksne mennesker, er også et tiltak studenter etterspør.

Videre er det viktig at man reduserer det totale skatte- og avgiftsnivået i Norge.  Man må også heve frikortgrensen til 100 000 kr, slik at studenter har mulighet til å ta en sommerjobb uten å måtte skatte for dette.


2. Et veldig stort problem for studenter i dag, er tilgangen på rimelige studentboliger.

I dag er det kun Studentsamskipnaden som får statlig tilskudd til å bygge ut studentboliger. Dette ønsker FrP å endre, slik at også private kan bygge ut boliger.

FrP jobber også for å øke tilskuddet studentorganisasjonene får, slik at disse kan tilby et bredere tilbud. Videre er det viktig å jobbe for konkurranseutsetting av kollektivtilbudet, slik man får ned prisene og mer fleksible busstider. Å jobbe for færre reguleringer på utelivsbransjen, og å jobbe mot redusering av skjenketider, er viktig for å bedre trivselen til studenter.3. Den økonomiske situasjonen til studenter er uholdbar. Stipend- og lånnivået er så lavt, at mange studenter har problemer med å leve på denne støtten alene.

Dette gjør at mange velger å «stå bak kassa på seven-eleven», som fører til mindre tid til studiearbeid. Derfor har Fremskrittspartiet i sine alternative statsbudsjett foreslått å øke lån- og stipend, samt å øke andelen av stipend fra 40 % til 50 %.

Samtidig må vi være mer fleksible ovenfor de som velger å ta studierelaterte jobber under studiet. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å øke inntektstaket, slik at studenter kan tjene mere penger uten å miste stipend.

4. Det er viktig å satse målrettet på forskning. Derfor vil FrP sikre forutsigbarhet og langsiktighet i forskningen, gjennom blant annet et forskningsfond på 10 milliarder kroner der avkastningen skal finansiere forskningsprosjekter.

Ove Vanebo
Leder FrpU

LES OGSÅ: Gro Hammersengs - min studietid

Høyre
1.
Norske studenter bør stemme Høyre fordi vi ønsker å legge til rette for at hver enkelt i samfunnet skal kunne lykkes! Høyre kjemper konsekvent for lavere skatter, mindre byråkrati, økt privat initiativ og vridning fra offentlig til privat forbruk.

2. Høyre ønsker en betraktelig styrking av utdanningssektoren. Å øke bevilgningene til forskning og høyere utdanning, er en viktig investering. Vi vil tilrettelegge for studentfrivillighet og jobbe for å bedre kollektivtilbudet for studenter.

Vi er opptatt av at kommunene skal ha et variert og selvstendig kulturliv. Høyre mener det ikke er statens oppgave å bestemme når festen skal slutte. Vi vil holde byen oppe, samtidig som vi sørger for mer politi og flere taxiløyver for å sikre et trygt uteliv.

LES OGSÅ: Hjelp jeg er student og gravid!


3. Høyre ønsker lavere skatt, slik at man kan beholde mer av de pengene man tjener ved siden av studiene. Vi vil også heve grensen for hvor mye du kan tjene før du mister retten til stipend.

I tillegg vil vi innføre 11 måneders studielån, og samtidig arbeide for et løft i studiestøtten. Vi i Høyre ønsker også at utbetalingene fra Lånekassen skal være mer fleksible, slik at du i større grad kan bestemme hvordan du vil ha pengene utbetalt.

4.  Det viktigste vi kan gjøre for å øke kvaliteten er å vise at vi vil satse på utdanning og forskning. Politikk handler ofte om prioritering, og da må man være villig til å prioritere det viktigste først. For Høyre er det viktig at universitetene og høyskolene har et godt utdanningstilbud til sine studenter, og derfor er det viktig for oss å styrke denne sektoren. Høyere bevilgninger gir bedre mulighet til å prioritere mer seminarundervisning, bedre veiledning og oppfølging av hver enkelt student.

LES OGSÅ: Skeivt Studentforum

Morten Olimb
Formann, Høyres Studenterforbund

 

Venstre
1.
Venstre prioriterer studenter og utdanningsinstitusjoner både lokalt og nasjonalt, derfor er vi et godt valg for studenter. Lokalt vil vi jobbe for et bedre kollektivtilbud med flere avganger og gode priser på studentkort. Vi vil satse på flere studentboliger, gode kulturtilbud og et godt samarbeid mellom næringsliv og studieinstitusjoner. Nasjonalt ønsker vi studiestøtte i 11 måneder, og vi er for en stor satsing på høyere utdanning med økte bevilgninger til universitet og høyskoler.

2. Vi vil jobbe for en større satsing på studentboliger. Lokalt vil vi jobbe for å finne flere tomter til studentboliger, frita samskipnadene for eiendomsskatt og sørge for rask saksbehandling. Venstre vil også at kommunene skal stimulere private utbyggere til å bygge boliger som egner seg for studenter.

Vi vil dessuten fjerne aldersgrensene på studentkort - en student er en student, uansett alder.

LES OGSÅ: Disse helsetjenestene har du rett på som student

3. Venstre mener at studentenes økonomiske situasjon er for dårlig, og at det er på høy tid å styrke studentøkonomien.

Studielånet må prisreguleres hvert år og studiestøtten må økes til 11 måneder. Dette er noe alle partiene er for, men som ikke blir prioritert.

Det synes vi i Venstre er synd, fordi studenter sårt trenger en bedre økonomi. Venstre vil også heve inntektsgrensene og la studentene få velge selv om de ønsker halvårlig eller månedlig utbetaling av studielånet.


4. God kvalitet på utdanningen forutsetter at universitetene og høyskolene får nok midler. Venstre vil derfor øke bevilgningene. Vi vil at institusjonene skal bli friere og i mindre grad fjernstyres av sentralstyrte programmer og øremerkede tilskudd.
Det er universitetene og høyskolene som vet best hvor det trengs satsing og midler for å få bedre kvalitet på utdanningen. I tillegg vil vi satse på forskningsbasert undervisning og bevilge mer penger til fri forskning.

LES OGSÅ: Phone Joan: Dro til Nashville for å spille inn plate

Hanne Kvilhaugsvik
Sentralstyremedlem, Unge Venstre

 

Kristelig folkeparti
1.
Studenter bør stemme på KrF fordi vi ønsker et samfunn som har plass til alle, uansett hvem de er og hva de kan. Vi vil bedre rettighetene og hverdagen til studentene, men vi er minst like opptatt av en rettferdig fordeling av ressurser.

Millioner av mennesker lever i ekstrem fattigdom rundt omkring i verden, og tusener av barn dør av sykdommer som vi i Norge er vaksinert mot. I tillegg vil KrF skape trygge kommuner med gode skoler, aldershjem, helsetilbud og støtteordninger.

2. Studiehverdagen kan by på store utfordringer, for eksempel boligkø, trang økonomi og press for å få gode karakterer. Studenter er den gruppen som har høyest andel mennesker som sliter psykisk. KrF er derfor opptatt av å styrke studenters helsetilbud, særlig psykisk helsevern.

Vi vil legge til rette for at studenter som får opphold i studiet på grunn av sykdom eller svangerskap, ikke blir rammet økonomisk. Vi vil også sikre god dekning av studentbarnehager og innføre pappaperm for studenter.

LES OGSÅ: Dette bør du vite som leietaker!


3. KrF vil gjenreise heltidsstudenten, og bedre studiefinansieringen slik at det blir mulig å leve av studielånet. Vi vil også utvide studielånet til 11 måneder i året. I tillegg er det viktig at studenter har et sted å bo, derfor må staten finansiere og bygge flere studentboliger. Vi mener det må bygges 2000 nye studentboliger hvert år.

4. KrF vil øke bevilgningene til universitetene og høyskolene. Vi mener også at det bør utarbeides en finansieringsmodell som gjør at det kan skapes robuste fagmiljøer og at institusjonene utvikler og styrker sin egen art. Samtidig er det viktig å satse på forskning og å utvikle ny kunnskap. Dette er avgjørende for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, da Norge ikke vil kunne leve på oljen i all fremtid.

LES OGSÅ: Vinn festivalpass til Øyafestivalen, Pstereo, Tons Of Rock og OverOslo

Ingvild Ofte Arntsen
3.nestleder, Kristelig Folkepartis Ungdom

 

Senterpartiet
1.
Senterpartiet ser hvor viktig skole og høyere utdanning er for å sikre næringsutviklingen i Norge. Vi vil legge til rette for at du kan ta den utdanningen du vil, få den jobben du har drømt om og kunne bosette deg der du vil.

Senterpartiet har hjerte for hele Norge og hver enkelt person. Vi ønsker å jobbe for dine muligheter.

2. Vi vil jobbe for en bedre opplæring i personlig økonomi og sørge for at det bygges flere studenthybler/boliger der det trengs. Samtidig vil vi innføre 11 måneders studiestøtte. Senterpartiet vil også jobbe for et bedre tilbud innenfor kultur og idrett, og sørge for å bedre helsetilbudet i nærområdene.

LES OGSÅ: Finn julejobben nå


3. Senterpartiet vil jobbe for økte stipendsatser og fjerne Lånekassens grenser for hvor mye man kan ha i formue, uten å få trekk i lån og stipend.

Foreldres økonomiske bakgrunn skal ikke være en faktor i forhold til hvor mye tid en student har til studiene. I tillegg vil vi i Senterpartiet innføre 50 prosent studentrabatt på all kollektivtransport og øke frikortgrensa til 1G (79 000 kr).

4. Vi vil sikre fri og uavhengig forskning som øker vårt kunnskapsnivå, og som ikke styres av kortsiktige økonomiske hensyn. Dette krever at vi har et bredt forskningsmiljø og gode professorer som har utdanning til å undervise i sine felt. Gode lærere på høyskole- og universitetsnivå er viktig for å oppnå god kvalitet på studiene slik at flere studenter gjennomfører graden.

LES OGSÅ: Ukas student: Mathias Storm Strøm Stoltenberg

Bjørn Erik Ness         
Generalsekretær, Senterpartiungdommen

 

Arbeiderpartiet
1.
Vi satser på studenter, derfor bør norske studenter stemme Arbeiderpartiet. I årene som kommer vil det stadig bli enda flere studenter, både på grunn av større ungdomskull og fordi flere ønsker å studere.

Vi i Ap har økt antall studieplasser jevnt de siste årene, og vil jobbe for at kvaliteten ved utdanningsinstitusjonene stadig forbedres.


2. Vi vil styrke studentvelferden ved å sikre studentsamskipnadene gode vilkår. Ap mener også at det generelle kulturtilbudet skal være tilgjengelig for dem som ikke kan betale dyre billetter.

LES OGSÅ: Restauranter og barer for deg på studentbudsjett

Flere steder i landet går vi derfor til valg på å gi rabatter på kino, konserter og kulturtilbud for unge. Dette har alltid vært en fanesak for arbeiderbevegelsen, folk skal ikke bare skal ha brød – de skal ha roser også. Noe å leve av, og noe å leve for.

3. Gode og billige botilbud er viktig for studenters økonomi. Ap har gitt penger til 1000 nye studentboliger hvert år siden 2005, og vi vil fortsette det høye tempoet i årene som kommer.

11 måneders studiefinansiering bør innføres når helheten i budsjettet tillater det. Som et ansvarlig parti er vi nødt til å påpeke at dette ikke skjer over natta. I stedet har vi prioritert å styrke utdanningsstøtte til personer med nedsatt funksjonsevne. Neste løft blir studenter med barn.

LES OGSÅ: Kremet fiskesuppe, arme riddere, grønn suppe, rivekaker, skinkegrateng, tacosalat, eggepanne

4. Vi vil sikre at utdanningsinstitusjonene har nok økonomiske midler til å gi studentene den oppfølgingen og veiledningen de trenger. Institusjonene bør også ha tett kontakt med nærings- og samfunnsliv i form av samarbeidsprosjekter. Dette gir studentene mer solid grunn under føttene når de skal ut i arbeidslivet, og kan gjøre bachelorprogrammene mer arbeidslivsrelevante.

Vi mener det må legges til rette for økt studentutveksling med andre land, dette har betydning for kvaliteten på studiene.

Hadia Tajik
Stortingsrepresentant

 

Sosialistisk Venstreparti
1.
Studenter bør stemme SV fordi vi har satt i gang en historisk bygging av studentboliger, med 1000 nye boliger i året. Vi vil også fjerne aldersgrensen på studentrabatter og innføre studentrabatt på kino.

LES OGSÅ: Alternative friår – Joakim og Vetle har vært skiinstruktører i Japan 

Men først og fremst bør studenter stemme SV fordi vi kjemper for et samfunn med små forskjeller der alle har like muligheter. Det betyr for eksempel et gratis universitet med skikkelig seminarundervisning. Vi vil også ha bedre tilrettelegging for studenter med handikap.

2. SV vil jobbe for å bedre studenters hverdag på samme måte som vi jobber for å forbedre alles hverdag. Vi skal jobbe for at også deltidsansatte får skikkelige forhold på jobben, som overtidsbetaling, kontrakt og faste timelister.

Dette kan vi gjøre som arbeidsgiver for deg som jobber i kommunen, og gjennom å slå hardere ned på useriøse bedrifter.  Ellers skal bussen gå oftere, vi skal beholde og utvikle grøntarealer i byene, og sørge for flere sykkelveier.

LES OGSÅ: Mats har 200 000 studenter i ryggen

3. Det viktigste politikerne kan gjøre i forhold til studenters økonomi er å få ned boligprisene. Hvis vi øker stipendet uten å få ned boligutgiftene, ender de ekstra kronene uansett bare i lomma på folk som Olav Thon som eier en stor andel av boligene i f.eks Oslo.

Vi er for å øke studiestøtten til 11 måneder, men det kan ikke skje uten en storstilt utbygging av studentboliger samtidig.

4. Først og fremst vil vi øke basisbevilgningene slik at studiestedene kan satse på ordentlig seminarundervisning og oppfølging av studentene. Det vil også føre til at forskere skal kunne bruke mer tid på å forske og mindre tid på å skrive søknader. Regjeringen har nettopp gitt mer penger til oppussing av undervisningsbygg, noe som er avgjørende for læringsmiljøet.

LES OGSÅ: 1 av 6 studenter får redusert utdanningsstipend

Ebba Boye
Nestleder, Sosialistisk Ungdom

 

Partiet Rødt
1.
Norske studenter burde stemme Rødt for å få en bedre hverdag, hvor prisene i større grad er tilrettelagt deres lommebok og hvor studiestedene tilrettelagt deres behov.

2. Rødt vil bygge flere studentboliger enn de andre partiene, vi vil ha billigere kollektivtrafikk (helt gratis, faktisk) og studentrabatt på kommunestøttede kulturarrangementer. I Oslo vil Rødt arbeide for å beholde Munchmuseet på Tøyen, og isteden tilby tomter i Bjørvika til å bygge studentboliger.

3. Den økonomiske situasjonen til studenter er ikke akkurat noe å skryte av. I tillegg øker prisene på studentbarnehager, samtidig som prisene på utleieboliger og studentkantiner er definert ut fra markedsprisene. Et bedre bolig- og barnehagetilbud er sentralt for studenters økonomiske situasjon, og det er derfor noe vi i Rødt jobber for.

LES OGSÅ: Holder dagens nivå på studiestøtten?

4. Kvalitetsreformen fører til en økende grad av markedsstyring i akademia. Universiteter og høyskoler må konkurrere om studenter for å få sin andel av bevilgningene.

Dette rammer mindre utdanningsinstitusjoner og fag. Rødt arbeider for at Norge skal avvise forslaget innen GATS-forhandlingene som vil gjøre utdanning til en internasjonal handelsvare. Vi vil sikre et indre selvstyre, og opprettholde små fag og utdanningsinstitusjoner.

Pål Halvorsen
Leder, Rødt Blindern