(StudentTorget.no):

Mange studenter er i disse dager på utkikk etter leilighet, slik at man har klarert bosituasjonen før skolen starter. 

Hvert år meldes det om store mangler på utleieboliger for studenter i storbyene og studenter presses ut på det private utleiemarkedet.

Husleieloven er en norsk lov som regulerer rettsforholdet mellom den som får et husrom stillet til sin disposisjon mot å betale et vederlag. Dette må du huske på når du skal skaffe deg et krypinn: 

 

1. Skriv kontrakt!

Hvis du ønsker et forutsigbart og trygt leieforhold oppfordres alle til å skrive en leiekontrakt. En slik kontrakt blir ofte satt som et krav fra utleier. Husleieloven gjelder imidlertid uansett om du skriver skriftlig kontrakt med utleier eller ikke, men det er best å være på den sikre siden.

 

2. Bli enig om husleie

Husleie er et viktig og avgjørende spørsmål når du skal leie leilighet. Her er det viktig å vite at det kun er strøm eller annen oppvarming kan komme som et tillegg til selve husleien. Har du felles strømmåler med utleier kan du kreve egen måler.

Utleier kan kreve av at husleien skal betales forskuddsvis, men maksimalt for én måned.


 

3. Ikke lei usett

Ikke stol på opplysninger fra tidligere leietakere eller huseier. Undersøk både leieobjekt og leieforhold grundig.

LES OGSÅ: Vær skeptisk til husleiegaranti

 

4. Gå grundig gjennom leiligheten

Få notert ned samtlige skader i kontrakten, slik at du ikke må erstatte disse i etterkant. Husk at for eksempel et svimerke i parketten regnes som skade.

LES OGSÅ: Leie leilighet? Unngå disse hybelfellene

 

5. Regulerte priser

Prisene i boligmarkedet endres stadig, og det er ikke uvanlig at utleieren ønsker å justere prisen etter hvert. Det finnes imidlertid regler som forhindrer utleier i å øke husleien kraftig, selv om det er på grunn av renteøkning på lånet sitt: Tidligst etter ett år kan utleiere regulere prisen, og da må korrigeringen følge  konsumprisindeksen. Skulle en slik situasjon oppstå har du krav på skriftlig varsel en måned før økningen.

LES OGSÅ: Kreative hjemmekontor: Slik lager du studieplass på hybelen

 

6. Avslag i leien

Pass på å avklare hva leiligheten skal inneholde i henhold til boligannonsen. Finner du mangler  i leiligheten som utleier ikke utbedrer, kan du kreve avslag i leien. Dette har du også krav på hvis ikke leiligheten er klar for overtakelse ved avtalt dato.

Det mest vanlige er å betale husleie gjennom bank. I særtilfeller krever husleier betaling kontant, da er det viktig å være påpasselig med kvittering.


 

7. Maksimalt depositum

Depositum er et pengebeløp som leietaker etter avtale med utleier, stiller som sikkerhet for skyldig husleie og andre krav som kan oppstå etter leieavtalen. Dette er en sikkerhet som tjener både utleier og leietaker. Utleieren har ikke lov til å kreve mer enn et beløp som tilsvarer seks månedsleier.

I noen tilfeller krever utleier kreve garanti i stedet for depositum, da av for eksempel banken eller arbeidsgiveren din. Garantibeløpet kan heller ikke overstige seks månedsleier, og eventuelt kombinert med depositum.

LES OGSÅ: Leie bolig? Derfor er det lurt å ha bolig-CV

 

8. Sperret konto

Depositum-pengene må være sperret, slik at ingen av dere kan disponere kontoen fritt, uten den andres samtykke. Mange banker krever skriftlig husleiekontrakt før åpning av depositumkonto, som er en ekstra sikkerhet for deg. Når leieforholdet opphører har du krav på rentene, disse kan du kreve utbetalt når som helst.

LES OGSÅ: Slik forvandler du hybelen til den ideelle leseplassen

 

9. Tidsbestemt leie

Noen utleiere foretrekker tidsbestemt utleie, ofte for å slippe å bytte leietaker ved hvert semester. Også her finnes det regler for maksimal og minimal utleietid. Utover dette kan dere avtale at en tidsbestemt avtale kan sies opp i perioden.

Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, opphører den uten oppsigelse ved utløpet av avtalt leietid. Tidsbestemt leieavtale kan ikke vare kortere enn tre år.

Unntaket er hvis du leier en sokkelleilighet eller annen del av utleiers bolig, som utleier selv bor i. Da har utleier lov til å begrense leieavtalen til ett år.

Utleier kan kreve enda kortere leietid enn ett til tre år, hvis utleier eller noen i samme husstand skal bo i leieboligen innen den tid, eller har en annen saklig grunn. Men da må utleier på forhånd ha informert deg skriftlig om dette.


 

10. Du må betale ut perioden

Er tilfellet slik at dere ikke har avtalt en oppsigelse, og du velger å si opp leieavtalen før tiden har løpt ut, må du selv betale leie ut perioden – et alternativ som ofte er brukt er å skaffe en annen leieboer.

Er det lang tid igjen av leieperioden, har utleier også plikt til å redusere ditt tap ved å prøve å leie ut til noen andre. Tar utleier selv leieboligen i bruk før perioden er løpt ut, skal du slippe å betale fra dette tidspunktet.

LES OGSÅ: SOS - Studenter i nød - Kollektivproblemer

 

11. Tidsubestemt leie

Blir du og utleier enig om en leieavtale hvor leieperioden er tidsubestemt, gjelder det andre regler.

I slike tilfeller kan både du og leietaker si opp avtalen når det passer, og utleier kan i tillegg si opp en  tidsubestemt leieavtale hvis hun eller en annen i samme husstand skal bruke utleiedelen til bolig, hvis utleieboligen skal bygges om eller rives, hvis du har misligholdt avtalen eller ved annen saklig grunn.

LES OGSÅ: De beste tipsene til hvordan dere skaper et godt kollektiv

 

12. Tre måneders oppsigelse

Oppsigelsestiden er tre måneder hvis dere ikke avtaler noe bestemt. Den løper fra siste dato i oppsigelsesmåneden. Dere kan avtale at bare en av partene kan si opp avtalen.

NB: Leier du et rom i utleiers bolig, er oppsigelsesfristen én måned fra dato til dato.


 

13. Oppsigelse – skritflig og muntlig

Du har krav på skriftlig oppsigelse fra utleier. Den skal være begrunnet, og utleier skal opplyse om at du har rett til å protestere på oppsigelsen innen en måned.

Som leietaker har du rett til å si opp muntlig. Du trenger ikke å gi noen begrunnelse.

LES OGSÅ: Kjøpe bolig som student - Kristin kjøpte sin første bolig mens hun studerte

 

14. Søk hjelp

Blir du uenig med utleier, uten at dere klarer å løse konflikten, kan du sende saken til Husleietvistutvalget.

LES OGSÅ: Studenthybelen - en brannfelle?

 

15. Hvilke utgifter kan pålegges leietakeren?

Foruten husleien, kan det lovlig pålegges leietakeren utgifter i forbindelse med:

Tillegg for strøm 
Tillegg for brensel 
Depositum 
Garanti 
Purregebyr (normalt ikke mer enn kr 60,-) 
Forsinkelsesrenter på manglende innbetalt husleie (maks 12 %)

LES OGSÅ: Frustrert over kollektivet ditt? Prøv dette!

 

16. Det er ikke lov å pålegge leietakeren:

Kontraktsgebyr 
Kostnader ved bruk av boligformidlingsfirma 
Nøkkelgebyr 
Byttegebyr 
Gebyr for depositumskonto 
Kabel-TV 
Vaktmester 
Forsikring 
Administrasjonsgebyr 
Offentlige avgifter 
Trappevask 
Forsikring 
Fellesutgifter

(Kilder: Husleieloven, Dine Penger, Wikipedia)